The United Vietnamese Buddhist Congregation in Aust-New Zealand
+61 (3) 8308 1002
Hoa Nghiem Primary School Logo
An Quang Temple
True Understanding
Engaged Buddhism
Connect

Mục đích

 

...

Xem thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Quang Heritage

Sinh hoạt Phật sự (Bi)

Đang cập nhật

 

More Info

An Quang Heritage

Triết lý Phật giáo (Trí)

"Duy tuệ thị nghiệp" Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, đó là phương châm của Đạo Phật.

More Info

An Quang Heritage

 

Phát triển Cộng đồng (Dũng)

Những ước vọng đem Đạo Phật đi vào cuộc đời cần chúng ta nghiên cứu mọi vấn đề cuộc sống. Đức Phật dạy "phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật". Phát triển cộng đồng, làm lợi lạc quần sanh là tinh thần chung của những người con Phật. Cũng như chư Tổ dạy: Phật giáo bất ly thế gian giác, tức sự giác ngộ không thể tách rời khỏi thế gian. Đạo Phật hiện hữu trong cuộc đời trong mọi hình thức của cuộc sống.

More Info